RSS

คำศัพท์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

12 ก.ย.

คำศัพท์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
CD ย่อมาจาก :Compact Disc
ความหมาย : ดู Compact Disc

Compact Disc
อักษรย่อ :CD
ความหมาย : เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบดิจิตอล และ เพลง

Compact Disc Read Only Memory
อักษรย่อ :CD-ROM :เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ทั้งที่เป็น ข้อความ Multimedia กราฟฟิก เสียง วีดีโอ
: เป็นแผ่น CD ที่ใช้บันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งบันทึกได้ทั้ง ข้อความ ภาพ เสียง กราฟฟิก

Database
ความหมาย : ฐานข้อมูล
: ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน และถูกรวบรวมไว้ให้เป็นฐาน สำหรับการค้นคืนข้อมูล

Bug
ความหมาย : จุดบกพร่องหรือความผิดพลาดในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เนื่องจากคำสั่งในโปรแกรม ปัญหาดังกล่าวทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้องและมีข้อผิดพลาด นอกจากนี้ปัญหาความผิดพลาดอาจเกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้เช่นกัน

browser
ความหมาย : เบราเซอร์, ชื่อเรียกไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเรียกดูเอกสาร HYPERTEXT หรือ โปรแกรมเรียกดูเว็บไซต์

bus
ความหมาย : คือ วงจรทางเดินไฟฟ้า สำหรับเป็นสื่อในการรับส่งข้อมูล จากอุปกรณ์หนึ่งไปสู่อุปกรณ์หนึ่ง หรือจากจุดหนึ่งไปยังจุดที่ต้องการ

Multimedia
ความหมาย : สื่อประสม, สื่อหลายแบบ คือ การใช้สื่อหลาย ๆ ประเภทร่วมกันเช่นสื่อการสอนที่มีการนำเสนอด้วยภาพและเสียง พร้อมทั้งมีคำอธิบายด้วย

Keyword
ความหมาย : คือ คำที่มีความหมายพิเศษสำหรับบางโปรแกรม เช่นคำที่เราต้องการค้นหาข้อมูลใน Search Engine

Upload
ความหมาย : คือ การส่งข้อมูลจาก เครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง ซึ่งโดยปกติจะอยู่ไกลออกไป

.net
ความหมาย : ดอทเน็ต, แสดงว่าเว็บไซต์ของบริษัท หรือ หน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับเรื่อง Network

USB
ย่อมาจาก :Universal Serial Bus
ความหมาย : เป็นมาตรฐานในการ อินเตอร์เฟส กับคอมพิวเตอร์ เป็นมาตรฐานในการ อินเตอร์เฟส กับคอมพิวเตอร์ ด้วยอัตราส่งถ่ายข้อมูล ได้มากกว่า 1 MB/Sec และ สามารถรองรับ Device ได้ถึง 127 ชิ้น

Network
ความหมาย : ข่ายงาน, เครือข่าย, โครงข่าย, วงจรข่าย : คือคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน จำนวนหลายๆเครื่อง

FAX Modem
ความหมาย : โมเด็มที่สามารถรับและส่งแฟกซ์ได้

Account
ความหมาย : บัญชีผู้ใช้ที่แต่ละแห่งอนุญาตให้เจ้าของบัญชี มีสิทธิ์ในการใช้บริการต่างๆ : เช่นถ้าเป็นบัญชีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จะหมายถึงผู้ใช้คนนั้นจะมีชื่อในการล็อกอิน (Login Name, User Name) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าไปใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้

User
ความหมาย : ผู้ใช้, ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Computer Network
ความหมาย : ระบบเครือข่าย, การเชื่อมต่อเส้นทางการติดต่อสื่อสาร ระหว่างคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็นทอดๆ ซึ่งอาจเป็นระบบเครือข่ายแบบปิด คือ การให้บริการเชื่อมต่อเฉพาะสมาชิกเท่านั้น หรือระบบเครือข่ายแบบเปิด อันหมายถึง การเปิดกว้างให้ผู้ใดก็ได้ใช้บริการในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายหรือติดต่อสื่อสาร เช่น อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

Information System
ความหมาย : ระบบข้อมูล, กระบวนการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์สำหรับสร้าง ส่ง รับ เก็บรักษาหรือประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

Computer System
ความหมาย : ระบบคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ซึ่งมีการตั้งโปรแกรมให้ทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ คือเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งชุด ซึ่งสามารถที่จะทำงานได้ ประกอบด้วย
ส่วนรับข้อมูล เช่นแป้นพิมพ์ ส่วนประมวลผลกลาง และส่วนแสดงผล เช่นจอภาพ

www
ย่อมาจาก :World Wide Web
ความหมาย : เป็นเทคนิคในการนำเสนอข้อมูลในลักษณะสื่อประสม ที่เป็นข้อความ ภาพ และมัลติมิเดียเข้าไว้ด้วยกัน และมีการเชื่อมโยงแบบไฮเปอร์ลิงก์ ทำให้ค้นหาข้อมูลในระดับลึกลงไปได้เรื่อยๆ ตามต้องการ

Web Site
ความหมาย : คือระบบคอมพิวเตอร์ ที่ทำหน้าที่เก็บ Web Page ต่างๆ หรือคือสถานที่ที่อยู่ของ Home page นั่นเอง มีความหมายเดียวกันกับคำว่า Website

Antivirus Program
ความหมาย : โปรแกรมสำหรับป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือตรวจสอบไวรัสก่อนที่จะทำลายคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหน้าที่การทำงาน 2 ลักษณะ คือ ระบุชื่อของไวรัสที่รู้จัก และตรวจสอบผลของการทำลายจากไวรัสในแฟ้มต่างๆ

Computer Virus
ความหมาย : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อก่อกวน หรือทำลายระบบ และมักจะมีการแพร่กระจายตัวได้ง่าย รวดเร็วและสามารถหลบซ่อนตัวมันเองได้ คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกเขียนขึ้นมา แต่ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้งาน แต่เป็นการก่อนกวน หรือทำลายระบบ ของคอมพิวเตอร์ และสามารถที่จะแพร่กระจายได้ด้วยตัวมันเอง โดยการทำลายและแพร่กระจาย จะถูกกำหนดจากผู้เขียนโปรแกรมไวรัสนั้นๆ

Virus
ความหมาย : คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อก่อกวน หรือทำลายระบบ และถูกออกแบบมาให้แพร่กระจายตัวเองจากไฟล์หนึ่งไปยังไฟล์อื่นๆ มักจะมีการแพร่กระจายตัวได้ง่าย รวดเร็วและสามารถหลบซ่อนตัวมันเองได้ แต่ ไวรัสจะไม่สามารถแพร่กระจายจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้ด้วยตัวมันเอง

WAP
ย่อมาจาก :Wireless Application Protocal
ความหมาย : เป็น Communication Protocal ที่มีพื้นฐานมาจาก Internet Protocal ซึ่ง WAP เป็นมาตรฐานเปิดของระบบการสื่อสารด้านข้อมูลไร้สาย การใช้งานอินเทอร์เน็ต ผ่านบริการของเครื่องมือสื่อสารไร้สาย อันได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ เครื่องมือสื่อสารไร้สาย อื่นๆ (โดยไม่ต้องมีโมเด็มหรือ ตัวแปลงสัญญาณอื่นๆ)

SMS
ย่อมาจาก :Short Messaging Services
ความหมาย : เป็นบริการมาตรฐาน ในการรับส่งข้อความระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์อื่นๆ ไม่ต้องมีการขอเปิดใช้บริการแต่อย่างใด สามารถส่งได้ในรูปแบบของ ตัวเลข หรือ ตัวอักษร หรือ สัญลักษณ์ ต่างๆ ตัวอย่างเช่น การรับส่งข้อความของ ระบบโทรศัพท์มือถือ ของ AIS, DTAC, TA Orange ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบการส่งให้สามารถรับส่งภาษาท้องถิ่นได้เช่น ภาษาไทย จีน ญี่ปุ่น และอื่นๆ

Message box
ความหมาย : กรอบแสดงข้อความ หรือ หน้าต่าง หรือช่องวินโดว์เล็ก ที่แสดงขึ้นมาบนจอภาพ พร้อมข้อความเพื่อให้ข้อมูลกับผู้ใช้งาน ซึ่งอาจจะเป็นคำเตือน คำถามหรือข้อมูลให้เลือก และ Message box จะหายไปเมื่อผู้อ่าน โต้ตอบเช่นคลิกเม้าส์ หรือ กด Enter

Refresh
ความหมาย : ทำให้สดชื่น ทำให้ใหม่และสด หรือ การ Update ข้อมูล หรือการปรับปรุงข้อมูลในหน่วยความจำ ให้ทันสมัย และเป็นจริง

Local Area Network
อักษรย่อ :LAN
ความหมาย : ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดหนึ่งที่เชื่อมคอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกันโดยใช้ เครือข่ายท้องถิ่น การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันโดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ไกล้กัน หรือไม่ไกลกันมาก

Electronic Mail
อักษรย่อ :E-Mail
ความหมาย : จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นข้อมูลที่มีการรับและส่ง โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผ่านเครือข่ายของ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถส่งไปได้ไกลทั่วโลก เร็วและประหยัด
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
เป็นระบบโปรโตคอล การสื่อสารพื้นฐานของระบบอินเตอร์เน็ต มันสามารถใช้เป็น โปรโตคอลในการสื่อสารภายใน เครือข่ายส่วนบุคคล เรียกว่า intranet และ extranet เมื่อมีการติดต่อโดยตรงกับ internet เครื่องคอมพิวเตอร์จะได้รับการคัดลอกโปรแกรม TCP/IP เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์อื่น ๆ เพื่อทำให้ส่งข้อความขอรับสารสนเทศ

web site
web site เป็นกลุ่มไฟล์ใน World Wide Web ที่สัมพันธ์กัน รวมถึงไฟล์เริ่มต้นที่เรียก home page การเข้า web site เป็นการเข้าไปโดยตำแหน่งของ home page จาก home page จึงจะสามารถไปยังเพจอื่นในเว็บนั้น เช่น web site ของ IBM มีตำแหน่ง home page คือ http://www.ibm.com จาก home page ของ IBM จะนำไปยังเพจอื่นในเว็บของ IBM

hub
hub มีความหมายโดยทั่วไป คือ เป็นส่วนกลางของล้อ ในด้าน data communication นั้น hub เป็นสถานที่ของการรวมข้อมูลจากหลาย ๆ ทิศทางและส่งต่อไปยังทิศทางอื่น
HTTPS
HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer หรือ HTTP over SSL) เป็นโปรโตคอลเว็บที่พัฒนาโดย Netscape และฝังอยู่ใน browser ที่ encrypt และ decrypt คำขอเพจของผู้ใช้ และเพจที่ได้รับการส่งออกโดยแม่ข่ายเว็บ HTTPS เป็นเพียงการใช้ Secure Socket Layer (SSL) บน Netscape ในระดับย่อยภายใต้ HTTP บนชั้น application (HTTPS ใช้พอร์ต 443 แทนที่ HTTP พอร์ต 80 ในการปฏิสัมพันธ์กับชั้นต่ำกว่า TCP/IC) ขนาดคีย์ของ SSL เป็น 40 บิตสำหรับอัลกอริทึม RC4 stream encryption ซึ่งได้รับการพิจารณาว่าองศา encryption เพียงสำหรับการแลกเปลี่ยนเชิงพาณิชย์

IIS (Internet Information Service)
IIS (Internet Information Service) เป็นกลุ่มเครื่องแม่ข่ายอินเตอร์เน็ต (เว็บ หรือ Hypertext Transfer Protocol, File Transfer Protocol และ gopher) และความสามารถอื่น ของระบบปฏิบัติการแม่ข่าย Microsoft Windows NT และ Windows 2000 ซึ่ง Microsoft ใช้ IIS ในการครอบครองตลาดเครื่องแม่ข่ายอินเตอร์เน็ต แข่งกับ Netscape, Sun Microsystems, O’ Reilly และ อื่น ๆ โดย Microsoft ได้รวมกลุ่มของโปรแกรมไว้ใน IIS สำหรับการสร้างและการบริหาร web site, search engine, และสนับสนุนการเขียนโปรแกรมเว็บประยุกต์ในการเข้าถึงฐานข้อมูล Microsoft ได้ชี้ว่า IIS ได้รวมอย่างเหนียวแน่นกับ Windows NT และ Windows 2000 servers ในหลายวิธี ทำให้มีผลลัพธ์การบริการเว็บเพจที่เร็วกว่า

browser
browser เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการดูและติดต่อกับสารสนเทศบนเว็บ (World Wide Web)

router
ในอินเตอร์เน็ต Router เป็นอุปกรณ์ หรือบางกรณีอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ใช้หาจุดต่อไปของเครือข่าย ที่แพ็คเกตสามารถส่งไปยังจุดหมายปลายทางได้ router ต้องต่อกับเครือข่ายอย่างน้อย 2 ข่าย และตัดสินใจเลือกเส้นทางที่สารสนเทศของแพ็คเกต ซึ่งทราบสถานะของเครือข่ายแล้ว ที่ต้องการติดต่อถึง router เป็นตำแหน่งของเชื่อมต่อของเครือข่าย หรือ gateway รวมถึง Internet POP โดยปกติ router เป็นตำแหน่งของระบบสวิชต์ของเครือข่าย

C#
C# (ออกเสียงว่า C-sharp) เป็นภาษา object-oriented programming จาก Microsoft ที่มีจุดมุ่งหมายในการวมความสามารถการคำนวณของ C++ ด้วยการโปรแกรมง่ายกว่าของ Visual Basic โดย C# มีพื้นฐานจาก C++ และเก็บส่วนการทำงานคล้ายกับ Java

cache
cache เป็นพื้นที่สำหรับเก็บชั่วคราว ในเว็บเพจการเรียกเว็บเข้ามาจะได้รับการ cache directory ของ browser บนฮาร์ดดิสก์ browser เมื่อมีการย้อนกลับไปดูหน้าเดิมจะสามารถมองเห็นได้โดยที่ browser เรียกจาก cache แทนที่จาก web server เพื่อประหยัดเวลาและการใช้เครือข่าย

Celeron
Celeron เป็นผลิตภัณฑ์ระดับล่าง (และราคาถูกในตระกูลไมโครโพรเซสเซอร์ จาก Intel ที่มีพื้นฐานจากสถาปัตยกรรม P6 ถึงแม้ว่าจะมีสถาปัตยกรรมเดียวกับ Pentium II แต่จะไม่มีส่วนสมรรถนะสูง Celeron รุ่นหลัง แบบ 300A ได้รวม L 1 และ L 2 cache บนไมรโครชิป หมายถึง cache ได้รับการเข้าที่ความเร็วนาฬิกาเดียวกันกับโพรเซสเซอร์ทำงาน L2 cache ของ Celeron (128 KB) เล็กกว่า Pentium II (512KB)
client
client เป็นโปรแกรมหรือผู้ใช้ที่ขอ ในความสัมพันธ์ client/server เช่น ผู้ใช้ web browser เป็นผู้สร้างการขอ client สำหรับเพจจากเครื่องแม่ข่าย browser โดยตัวเอง เป็น client ของความสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ที่นำและส่งกลับคำขอไฟล์ HTML คอมพิวเตอร์ที่รับคำขอและส่งกลับไฟล์ HTML คือ server

COBOL
COBOL (Common Business Oriented Language) เป็นภาษาโปรแกรมระดับสูงแรกที่ใช้อย่างกว้างขวางสำหรับการประยุกต์ทางธุรกิจ โปรแกรมเงินเดือน บัญชี และโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจอื่นที่เขียนด้วย COBOL มากว่า 25 ปียังคงใช้อยู่และมีบรรทัดคำสั่งใน COBOL มากกว่าภ่าษาโปรแกรมอื่น ขณะที่ภาษานี้ได้ปรับปรุงในช่วงใกล้ๆนี้ แต่โดยทั่วไปเข้าใจว่าล้าสมัยและโปรแกรม COBOL ได้รับมุมมองเป็นโปรแกรมประยุกต์ legacy

CPU
CPU (Central processing unit) เป็นคำเก่าของตัวประมวลผลและไมโครโพรเซสเซอร์ โดยหน่วยประมวลผลกลางในคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยวงจรตรรกะ เพื่อประมวลผลคำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Cyberspace
Cyberspace เป็นการติดต่อภายในทั้งหมดของคนที่แสดงผ่านคอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม โดยปราศจากขอบเขตทางกายภาคด้านภูมิศาสตร์
compiler
compiler เป็นโปรแกรมเฉพาะที่ประมวลผลคำสั่งที่เขียนด้วยภาษาโปรแกรมเฉพาะให้เป็นภาษาเครื่อง หรือ code ที่โพรเซสเซอร์ของคอมพิวเตอร์ใช้ โดยปกติผู้เขียนโปรแกรมใช้ editor ในการเขียนคำสั่งของภาษาโปรแกรม ไฟล์ที่สร้างขึ้นประกอบด้วยสิ่งที่เรียกว่า statement แล้วนำไปประมวลผล ด้วย compiler ของภาษานั้น
DirectX
DirectX เป็นโปรแกรมประยุกต์แบบอินเตอร์เฟซสำหรับการสร้าง จัดการภาพและมัลติมีเดียเอฟเฟค เช่น การเล่นเกมส์ หรือเว็บเพจแบบ active web page ซึ่งทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการแบบ Windows 95 โปรแกรม DirectX เป็นโปรแกรมที่ติดมากับ Microsoft Internet Explorer 4.0
Dynamic Link Library (DLL)

ไฟล์ DLL มีนามสกุล “.dll” ไฟล์ DLL เป็นเชื่อมกับโปรแกรมที่เรียกในระหว่างที่โปรแกรมกำลังประมวลผล มากกว่าการคอมไพล์โปรแกรมหลัก กลุ่มของไฟล์ DLL เป็นสิ่งที่เปรียบเทียบได้กับ library routine ที่มีใช้กับภาษาโปรแกรม เช่น C และ C++

direct memory access
direct memory access (DMA) เป็นความสามารถที่ให ้โดยบางสถาปัตยกรรมของบัสคอมพิวเตอร์ที่ยินยอมให้ข้อมูลสามารถส่งโดยตรงจากอุปกรณ์ที่ติดต่อ (เช่น ฮาร์ดดิสก์) ไปยังหน่วยความจำบนแผ่นเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์ ไมโครโพรเซสเซอร์จะเป็นอิสระจากความเกี่ยวข้องกับการส่งผ่านข้อมูล ดังนั้น จึงเป็นการเพิ่มความเร็วให้กับการทำงานของคอมพิวเตอร์
DHTML
dynamic HTML เป็นกลุ่มของคำสำหรับส่วนประกอบของภาษา Hypertext Markup Language (HTML) ใหม่ และตัวเลือกที่จะให้ผู้ใช้สร้างเว็บเพจมีภาพเคลื่อนไหวมากขึ้นและตอบสนองผู้ใช้แบบ interactive มากกว่า HTML เวอร์ชันก่อน ส่วนใหญ่ของ dynamic HTML ได้รับการระบุใน HTML 4.0
data warehouse
data warehouse เป็นศูนย์รวมของส่วนสำคัญหรือทั้งหมดของข้อมูล ซึ่งธุรกิจได้รวบรวมไว้ในระบบ
e-business
e-business (electronic business) มีที่มาจากคำ เช่น “e-mail” และ “e-commerce” ซึ่งเป็นการทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตไม่เพียง การซื้อและการขาย แต่รวมถึงการบริหาร และการร่วมมือกับหุ้นส่วนธุรกิจ
e-commerce
E-commerce (Electronic-commerce) เป็นการซื้อหรือขายสินค้า และบริการบนอินเตอร์เน็ต คำนี้และคำใหม่ “e-business” สามารถใช้แทนกันได้ สำหรับการค้าปลีกบางครั้งจะใช้คำว่า e-tailing
EDI (electronic data interchange)
EDI (electronic data interchange) เป็นรูปแบบมาตรฐานสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจมาตรฐาน คือ American National standard institute x 12 และได้รับการพัฒนาโดย data interchange standard association ซึ่ง ANSI X 12 มีการประสานงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งได้รวมกับมาตรฐานสากล EDIFACT

extranet
extranet เป็นเครือข่ายส่วนตัวที่ใช้ internet protocol และระบบการสื่อสารสาธารณะที่มีความปลอดภัยในการแบ่งส่วนของสารสนเทศ หรือ การปฏิบัติงานของบริษัทกับผู้ขายสินค้า หุ้นส่วน ลูกค้า หรือธุรกิจอื่น extranet สามารถมองเห็นส่วนของ internal ที่มีขยายไปสู่ผู้ใช้ภายนอกบริษัท ซึ่งสามารถให้คำจำกัดความเป็น “สถานะของภายใน” ในขณะที่อินเตอร์เน็ตได้รับการพิจารณาว่าเป็นการทำธุรกิจกับบริษัทอื่น และการขายสินค้าให้ลูกค้า โดยใช้ประโยชน์จาก HTML, Hypertext Transfer Protocol (HTTP) , Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) และเทคโนโลยีของอินเตอร์เน็ตที่ได้นำเข้าสู่อินเตอร์เน็ต หรือ intranet ที่ดูเหมือนได้รับการออกแบบในเชิงธุรกิจระหว่างธุรกิจต่างๆ extranet ต้องการความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ทำให้ต้องการ firewall server ในการบริหารการจ่ายและใช้ของ digital certificate หรือวิธีคล้ายกันของ user authentication, การ encryption ข่าวสาร และการใช้เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (virtual private network) ที่เป็นช่องทางในเครือข่ายสาธารณะ
FTP (File Transfer Protocol)
FTP (File Transfer Protocol) เป็นโปรโตคอลมาตรฐานในอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการแลกเปลี่ยนไฟล์ ระหว่างคอมพิวเตอร์บนอินเตอร์เน็ต คล้ายกับ Hypertext Transfer Protocol (HTTP) ที่ใช้ในการส่งเว็บเพ็จและไฟล์ที่เกี่ยวข้อง และ Simple Mail Transfer Protocol (SMPT) ที่ใช้ส่งผ่าน e-mail ซึ่ง FTP เป็นโปรโตคอลประยุกต์ที่ใช้โปรโตคอล TCP/IP โดย FTP ใช้ในการส่งไฟล์เว็บเพจจากแหล่งที่เก็บไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยแสดงฐานะเป็นเครื่องแม่ข่าย สำหรับทุกคนบนอินเตอร์เน็ต และนิยมใช้ในการ download โปรแกรมและไฟล์มายังเครื่องคอมพิวเตอร์จากเครื่องแม่ข่ายอื่น
gateway
Gateway เป็นจุดต่อเชื่อมของเครือข่ายทำหน้าที่เป็นทางเข้าสู่ระบบเครือข่ายต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต
GPRS
General Packet Radio Services (GPRS) เป็นบริการด้านการสื่อสารไร้สายแบบแพคเก็ตที่ยอมให้อัตราข้อมูลจาก 56 ถึง 114 kbps และการเชื่อมต่อเนื่องกับอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้ใช้โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ อัตราข้อมูลสูงกว่าจะยอมให้ผู้ใช้เข้าร่วมการประชุมทางไกล (video conference) และปฏิสัมพันธ์กับเว็บมัลติมีเดียและโปรแกรมประยุกต์คล้ายกันด้วยการใช้อุปกรณ์ handheld เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค GPRS มีพื้นฐานบนการสื่อสารแบบ Global System for Mobile (GSM) และจะทำให้บริการสมบูรณ์ เช่น การเชื่อมต่อโทรศัพท์เซลลูลาร์ด้วย circuit-switched และ Short Message Service (SMS)

GUI
GUI เป็นอินเตอร์เฟซด้วยกราฟฟิกของผู้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
handheld computer
handheld computer เป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถพกพาได้สะดวกด้วยการเก็บในกระเป๋า handheld computer ในทุกวันนี้ เรียกว่า personal digital assistant (PDA) ซึ่งสามารถแบ่งเป็นการป้อนด้วยการเขียน และคีย์บอร์ดขนาดเล็ก
hard disk drive
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล hard disk drive (HDD) เป็นกลไกที่ควบคุมตำแหน่ง การอ่าน และการเขียนของฮาร์ดดิสก์ ซึ่งที่จัดเก็บข้อมูลใหญ่ที่สุดของเครื่องคอมพิวเตอร์
hashing
hashing เป็นการปรับแปลงข้อความของตัวอักษรเป็นค่าความยาวตายตัวสั้นกว่าหรือคีย์ที่นำเสนอข้อความดั้งเดิม hashing ได้รับการใช้เป็นดัชนี และรายการที่ดึงออกมาจากฐานข้อมูล เพราะเร็วกว่าในการค้นหารายการด้วยการใช้คีย์แฮชสั้นกว่าการค้นหาด้วยการใช้ค่าดั้งเดิม รวมถึงการใช้อัลกอริทึมเข้ารหัส
IIS (Internet Information Service)
IIS (Internet Information Service) เป็นกลุ่มเครื่องแม่ข่ายอินเตอร์เน็ต (เว็บ หรือ Hypertext Transfer Protocol, File Transfer Protocol และ gopher) และความสามารถอื่น ของระบบปฏิบัติการแม่ข่าย Microsoft Windows NT และ Windows 2000 ซึ่ง Microsoft ใช้ IIS ในการครอบครองตลาดเครื่องแม่ข่ายอินเตอร์เน็ตทำให้มีผลลัพธ์การบริการเว็บเพจที่เร็วกว่า

information
information (สารสนเทศ) มีความหมายในด้านเนื้อหาสำหรับผู้รับ information บางชนิดสามารถแปลงเป็นข้อมูล (data) และส่งต่อไปยังผู้รับอื่น เมื่อสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ information จะไดรับการสร้างเป็นข้อมูลและเก็บในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นที่ใช้ในการเก็บและประมวลผลในฐานะข้อมูล และแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลในรูปแบบที่มีเป็นฐานะสารสนเทศ หรือ information
Integrity
ในคำศัพท์ของความปลอดภัยข้อมูลและเครือข่าย Integrity เป็นการประกันว่าสารสนเทศสามารถได้รับการถึงหรือปรับปรุงโดยผู้ได้รับอำนาจเท่านั้น มาตรการใข้สร้างความมั่นใจ
IP
IP (Internet Protocol) เป็นวิธีการ (protocol) ที่ใช้ในการส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องอื่น ในอินเตอร์เน็ต (Internet) คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง รู้จักกันในฐานะของ Host บน Internet ต้องมีที่อยู่อย่างน้อยหนึ่งที่อยู่ (address) ซึ่งไม่ซ้ำกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นใน

Internet Service Provider (ISP)
Internet Service Provider (ISP) เป็นบริษัท ที่ให้เอกชน และบริษัทเข้าถึงอินเตอร์เน็ต และบริการอื่นทีเกี่ยวข้อง เช่น การสร้าง web site และ virtual hosting โดย ISP มีอุปกรณ์และสายการสื่อสาร ที่เข้าถึงโดยต้องการ Point-of-Presence (POP) บนอินเตอร์เน็ต สำหรับการให้บริการ ตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ISP ขนาดใหญ่มีสาย leased line ความเร็วสูงของตัวเอง เพื่อทำให้ลดการขึ้นต่อผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม และสามารถให้บริการที่ดีกว่าสำหรับลูกค้า
intranet
Intranet เป็นเครือข่ายส่วนตัวของหน่วยธุรกิจที่ประกอบด้วยการเชื่อมต่อภายใน และสามารถ ใช้ lease line ในเครือข่ายแบบ WAN ตามปกติ intranet รวมถึงการติดต่อผ่าน gateway ไปยังระบบอินเตอร์เน็ตภายนอก จุดประสงค์หลักของ intranet อยู่ที่การใช้สารสนเทศภายในบริษัท และทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างพนักงาน intranet สามารถใช้ในการทำงานเป็นกลุ่มหรือการประชุมทางไกล (Teleconference)
ISO (International Organization for Standardization)
ISO (International Organization for Standardization) ก่อตั้งในปี 1997 เป็นหน่วยงานด้านมาตรฐานสากล จากประเทศต่าง ๆ กว่า 100 ประเทศ โดยมาตรฐาน Open System Interconnection (OSI) เป็นแบบจำลองการอ้างอิงสากลสำหรับโปรโตคอลการสื่อสาร ในประเทศส่วนใหญ่จะมีมาตรฐานของประเทศที่เข้าร่วมและสนับสนุนมาตรฐาน ISO

JavaScript
JavaScript เป็นโปรแกรมประเภทตัวแปรภาษาหรือภาษาแบบ script จาก Netscape มีลักษณะคล้ายกับภาษา Visual Basic Microsoft, Tool command language ของ Sun, Practical Extraction and Reporting Language บน UNIX และ Restructured Extended Executer ของ IBM โดยทั่วไปแล้วภาษา script ง่ายกว่าภาษาแบบคอมไพล์ เช่น C และ C++ นอกจากนี้ภาษา script จะมีขั้นตอนที่ยาวกว่าภายนอกแบบคอมไพล์ แต่ใช้ประโยชน์ได้มากในโปรแกรมสั้น ๆ
J2EE
J2EE (Java 2 Platform, Enterprise Edition) เป็นแพล็ตฟอร์ม Java ที่ออกแบบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับ เมนเฟรมของวิสาหกิจขนาดใหญ่

Java Server Page
Java Server Page (JSP) เป็นเทคโนโลยีสำหรับการควบคุมเนื้อหาหรือสิ่งที่มองเห็นของเว็บเพจผ่านการใช้ servlet ที่เป็นโปรแกรมขนาดเล็กที่ได้รับการระบุในเว็บเพจและเรียกใช้บนแม่ข่ายเว็บเพื่อการปรับปรุงเว็บเพจก่อนได้รับการส่งไปยังผู้ใช้ผู้ขอสิ่งนี้
kernel
Kernel เป็นศูนย์กลางที่สำหรับของระบบปฏิบัติการ เป็นแกน (Core) ในการให้บริการพื้นฐานของทุกส่วนของระบบปฏิบัติการ Kernel มีลักษณะตรงกันข้ามกับ Shell ซึ่งเป็นส่วนนอกของระบบปฏิบัติการ ที่ทำหน้าที่ตอบสนองคำสั่งของผู้ใช้ kernel และ Shell เป็นคำที่ใช้มากในระบบ UNIX และระบบปฏิบัติการบางระบบในเครื่องเมนเฟรมของ IBM
LAN
Local area network (LAN) เป็นกลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้สายติดต่อร่วมกัน เพื่อใช้ทรัพยากรของเครื่องแม่ข่ายร่วมกันภายในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยปกติเครื่องแม่ข่ายจะเก็บข้อมูล และโปรแกรมประยุกต์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ลูกข่ายสามารถเข้ามาใช้ได้ ขนาดของ LAN อาจจะประกอบผู้ใช้ 2-3 ราย หรือหลายพันราย
m-commerce
M-commerce (Mobile Commerce) เป็นการซื้อและขายสินค้าและบริการฝ่ายอุปกรณ์ไร้สาย เช่น โทรศัพท์เซลลูลาร์ ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นต่อมาของ E-commerce โดย M-commerce สามารถให้ผู้ใช้ติดต่อกับอินเตอร์เน็ตแบบไม่ต้องมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลักของ M-commerce นั้นอยู่บนพื้นฐานของ Wireless Application Protocol (WAP)

modem
Modem (โมเด็ม) ส่งออกสัญญาณในรูปของคลื่นโดยการแปลงสัญญาณดิจิตัล จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดิจิตัล ให้เป็นสัญญาณอะนาล็อก สำหรับส่งสัญญาณผ่านสายโทรศัพท์ แบบดั้งเดิม และรับสัญญาณเข้าโดยการแปลงสัญญาณคลื่นแบบอะนาล็อก ให้เป็นสัญญาณดิจิตัล สำหรับอุปกรณ์แบบดิจิตัล
multiprocessing
multiprocessing เป็นโปรแกรมประสานงานด้านการประมวลผลของโพรเซสเซอร์มากกว่าหนึ่งตัว

motherboard
เมนบอร์ด (Motherboard) เป็นการจัดการด้านกายภาคของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยวงจรและอุปกรณ์พื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์
memory
memory (หน่วยความจำ) เป็นอุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ ที่ใช้เก็บคำสั่ง และข้อมูลที่ไมโครเซสเซอร์ สามารถเข้าถึงได้เร็ว เมื่อคอมพิวเตอร์ อยู่ในการทำงานปกติ หน่วยความจำจะเก็บส่วนใหญ่ของระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์บางส่วนหรือทั้งหมด และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
network
ในเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายหมายถึงอนุกรมของจุดหรือ Mode ที่ติดต่อกันโดยเส้นทางการสื่อสาร และระบบเครือข่ายสามารถติดต่อกับเครือข่ายอื่นและมีเครือข่ายย่อย
Object Oriented Programming (OOP)
Object Oriented Programming (OOP) เป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิด และกฎเกณฑ์การพัฒนาโปรแกรมอย่างสิ้นเชิง โดย Object Oriented Programming จัดโครงสร้างการทำงานรอบ ๆ อ๊อบเจคแทนที่คำสั่ง ทำงานกับข้อมูลมากกว่าตรรกะ ซึ่งแนวคิดเดิมโปรแกรมสามารถมองว่า กระบวนทางทางตรรกะ โดยการนำเข้าข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ จึงทำให้โปรแกรมแบบดั้งเดิมเห็นการทำงานทางตรรกะโดยการนำเข้าข้อมูล ในส่วน Object-Oriented Programming ให้ความสนใจในการควบคุมอ๊อบเจคแทนที่การใช้ตรรกะในการควบคุม

OLTP (Online Transaction Processing)
OLTP (Online Transaction Processing) เป็น class ของโปรแกรมที่อำนวยความสะดวก และจัดการ transaction-oriented application ตามปกติสำหรับการป้อนข้อมูล และดึงทรานแซคชันในอุตสาหกรรม จำนวนหนึ่ง ได้แก่ ธนาคาร สายการบิน การส่งจดหมาย ซุปเปอร์มาร์เก็ต และการผลิต บางทีการติดตั้งผลิตภัณฑ์ OLTP อย่างกว้างขวาง คือ IBM Customer Information Control System (CICS)
operating system
operating system (OS) เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่จัดการโปรแกรมต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเมื่อมีการเปิดเครื่องจะได้รับโหลดเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรม boot ส่วนโปรแกรมอื่น ๆ เรียกว่า โปรแกรมประยุกต์ การเรียกโปรแกรมประยุกต์มาทำงานเป็นการเรียกโดยระบบปฏิบัติการผ่านการกำหนด ด้วยการอินเตอร์เฟซกับโปรแกรมประยุกต์ นอกจากผู้ใช้สามารถติดต่อโดยตรงกับระบบปฏิบัติการโดยผ่าน
PDA (Personal Digital Assistant)
PDA (Personal Digital Assistant) เป็นคำสำหรับมือถือเคลื่อนที่ขนาดเล็กที่ใช้ในการคำนวณ และเก็บสารสนเทศ และความสามารถต่าง ๆ สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล นอกจากนี้สำหรับการเก็บตารางเวลา และสมุดรายนามโทรศัพท์ มีความหมายคล้ายกับ handheld ประชาชนทั่วไปใช้ชื่อของผลิตภัณฑ์ PDA ที่นิยมใช้เป็นชื่อทั่วไป ได้แก่ Hewlett Packard Palmtop และ 3 COM Palm pilot
Portable Document Format (PDF)
PDF เป็นชื่อย่อของ Netware Printer Definition File ด้วย

Portable Document Format (PDF) เป็นรูปแบบไฟล์ที่รวบรวมส่วนประกอบของเอกสารที่แสดงออกมาในลักษณะ electronic image ซึ่งสามารถดู เปลี่ยน พิมพ์ หรือส่งต่อ การสร้างไฟล์ PDF ทำได้โดยโปรแกรม Adobe Acrobat, Acrobat Capture หรือ ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน
RDBMS
RDBMS เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างปรับปรุงและบริหารฐานข้อมูล โดย RDBMS ใช้คำสั่งของภาษา SQL ที่ป้อนโดยผู้ใช้หรือเก็บโปรแกรมประยุกต์ และสร้างปรับปรุงหรือการเข้าถึงฐานข้อมูล โปรแกรมประเภท RDBMS ที่รู้จักดีได้แก่ Microsoft Access, Oracle 7 และ CA-Open Ingres ของ Computer Associate

spyware
spyware เป็นเทคโนโลยีใดๆที่ช่วยในการรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับบุคคลหรือองค์กรโดยพวกเขาไม่รับรู้ บนอินเตอร์เน็ต (บางครั้งเรียกสิ่งนี้ว่า spybot หรือ tracking software) spyware เป็นโปรแกรมที่วางไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบางคนเพื่อรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับผู้ใช้หรืออย่างลับและถ่ายทอดไปยังผู้โฆษณาหรือกลุ่มผู้สนใจอื่น spyware สามารถเข้าไปในเครื่องคอมพิเตอร์เหมือนซอฟต์แวร์ไวรัสหรือเป็นผลลัพธ์ของการติดตั้งโปรแกรมใหม่
server
1) โดยทั่วไป Server คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

2) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่โปรแกรม Server ที่ทำงานอยู่อ้างถึงในฐานะของ Server

3) ในแบบจำลองระบบโปรแกรม Client/server Server เป็นโปรแกรมที่รอและตอบสนองให้กับโปรแกรม Client ในเครื่องคอมพิวเตอร์เดียวกันหรือคนละเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการประยุกต์จะทำงานในฐานะ Client โดยขอรับการบริการจากโปรแกรมอื่น และ Server เป็นผู้รับคำขอจากโปรแกรมอื่น ถ้าเจาะจงที่เว็บ Web server เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริการการขอเพจ HTML ของผู้ใช้ Web browser เป็น Client ที่ใช้ขอไฟล์ HTML จาก Web server
TCP (Transmission Control Protocol)
TCP (Transmission Control Protocol) ใช้ Internet Protocol (IP) เพื่อส่งข้อมูลในรูปแบบของข่าวสาร ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในอินเตอร์เน็ต โดย IP ดูแลการควบคุมการส่งข้อมูลที่แท้จริง TCP ดูแลการรักษาเส้นทางของหน่วยข้อมูลแต่ละชุด (เรียกว่า แพ็คเกต – Packets)
Unicode
Unicode เป็นความคิดใหม่ในการกำหนดรหัสแบบไบนารี่ (Binary code) สำหรับตัวอักษร การเรียกที่เป็นทางการเรียกว่า Unicode Worldwide Character Standard เพื่อใช้เป็นระบบ “การแลกเปลี่ยนการประมวลผล และแสดงของการเขียนตัวอักษรของภาษาต่าง ๆ ในโลก” และสนับสนุนตัวอักษรในประวัติศาสตร์หลายภาษา Uniform Resource Locator (URL)
Uniform Resource Locator (URL) เป็นการระบุตำแหน่งของไฟล์ที่เข้าถึงได้บนอินเตอร์เน็ต ประเภทของทรัพยากรขึ้นกับโปรโตคอลประยุกต์บนอินเตอร์เน็ตที่ใช้ การใช้โปรโตคอลของ World Wide Web หรือ Hypertext Tranfer Protocol ทรัพยากรคือเพจ HTML, ภาพ, โปรแกรมอินเตอร์เฟซ เช่น Java applet หรือไฟล์ที่ HTTP โดย URL จะเก็บชื่อของโปรโตคอลที่ต้องการ เพื่อเข้าถึงทรัพยากร ซึ่ง Domain name เป็นการระบุคอมพิวเตอร์บนอินเตอร์เน็ต และการอธิบายลำดับชั้นของตำแหน่งไฟล์ในคอมพิวเตอร์

Visual Basic .NET
Visual Basic .NET (VB.NET) เป็นเวอร์ชันของ Microsoft Visual Basic ที่ได้รับการออกแบบ เป็นส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ .NET เพื่อทำโปรแกรมประยุกต์ Web services พัฒนาง่ายขึ้น
WAN
WAN (Wide Area Network) เป็นการแบ่งเครือข่ายโทรคมนาคมตามลักษณะภูมิศาสตร์ และข้อความที่เป็นการจัดขอบเขตของโครงสร้างโทรคมนาคมจากเครือข่ายแบบท้องถิ่น (Local Area Network – LAN) เครือข่ายแบบ WAN จะเป็นเจ้าของโดยเอกชนแต่ข้อความนี้มักจะหมายถึง เครือข่ายสาธารณะ ส่วนเครือข่ายที่อยู่ในรูปแบทางภูมิศาสตร์อีกแบบ คือ Metropolitan Area Network (MAN)

Wireless Application Protocol (WAP)
Wireless Application Protocol (WAP) เป็นข้อกำหนดสำหรับกลุ่มโปรโตคอลด้านการสื่อสาร เพื่อสร้างมาตรฐานอุปกรณ์ไร้สาย เช่น โทรศัพท์แบบเซลลูลาร์ และ radio transceiver ให้สามารถใช้เข้าสู่อินเตอร์เน็ต รวมถึง E-mail, World Wide Web, และ Internet Relay chat ในขณะที่การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น แต่มีเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ในอนาคตอุปกรณ์และระบบบริการที่ใช้ WAP จะสามารถทำงานร่วมกัน
W-CDMA
W-CDMA (Wideband Code-Division Multiple Access) ที่เป็นมาตรฐาน ITU ที่มาจาก Code-Division Multiple Access (CDMA) รู้จักอย่างกว้างขวางในชื่อ IMT-2000 โดย W-CDMA เทคโนโลยีไร้สายเคลื่อนที่รุ่นที่สาม (3G) ที่ให้อัตราข้อมูลมากกว่ากับอุปกรณ์ไร้สายกระเป๋าหิ้วและเคลื่อนที่มากว่าการเสนอให้ในตลาดปัจจุบัน
web site
web site เป็นกลุ่มไฟล์ใน World Wide Web ที่สัมพันธ์กัน รวมถึงไฟล์เริ่มต้นที่เรียก home page การเข้า web site เป็นการเข้าไปโดยตำแหน่งของ home page จาก home page จึงจะสามารถไปยังเพจอื่นในเว็บนั้น
weblog
weblog (บางครั้งเรียกย่อว่า blog หรือเขียนเป็น “web” log หรือ “weblog”) คือ เว็บไซต์ส่วนบุคคลหรือจุดเริ่มไม่ใช่เชิงพาณิชย์ที่ใช้รูปแบบล๊อกวันที่ที่ได้รับการปรับปรุงทุกวันหรือความถี่สูงด้วยสารสนเทศใหม่เกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะหรือช่วงของหัวข้อ สารสนเทศสามารถได้รับการเขียนโดยเจ้าของไซต์ รวบรวมจากเว็บไซต์อื่นหรือทรัพยากรอื่น หรือผู้ใช้มอบให้

Wi-Fi
Wi-Fi (ย่อมาจาก “wireless fidelity”) เป็นศัพท์ของประเภทเครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย (WLAN) ที่ใช้ข้อกำหนดในตระกูล 802.11 คำศัพท์ Wi-Fi ได้รับการสร้างโดยองค์กรที่เรียกว่า Wi-Fi Alliance ซึ่งควบคุมการทดสอบที่ประกันการปฏิบัติงานผลิตภัณฑ์ภายใน ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบของพันธมิตรจะได้รับป้าย “Wi-Fi certified” (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน)
wireless
wireless (ไร้สาย) เป็นคำที่อ้างถึงในด้านโทรคมนาคม ซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านำสัญญาณบนเส้นทางการสื่อสารทั้งหมด หรือบางส่วน อุปกรณ์การเตือน เช่น intrusion alarms, ให้คลื่น acoustic ที่ความถี่สูงกว่าช่องที่คนได้ยิน บางครั้งสามารถจัดเป็น ” wireless” (ไร้สาย)ได้
XML (Extensible Markup Language)
XML (Extensible Markup Language) เป็นวิธีการที่ยืดหยุ่นในการสร้างรูปแบบสารสนเทศร่วม และการใช้ร่วม ทั้งรูปแบบและข้อมูลใน World Wide Web, Internet และที่ต่าง ๆ เช่น ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ที่เห็นด้วยกับมาตรฐานการอธิบายสารสนเทศของสินค้า จากนั้นทำการสร้างรูปแบบสารสนเทศของสินค้า โดยมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ผู้ใช้สามารถส่งโปรแกรมที่เรียกว่า Intelligent Agent ไปยัง Web site ต่าง ๆ เพื่อเก็บข้อมูล และทำการเปรียบเทียบ ซึ่ง XML สามารถใช้โดยบุคคลทั่วไปหรือบริษัทที่ต้องการการใช้สารสนเทศทีมีอยู่
XHTML
World Wide Web Consortium (W3C) อธิบายว่า XHTML (Extensible Hypertext Markup language) เป็น “การกำหนดใหม่ของ HTML 4.0 ในฐานะเป็นการประยุกต์ของ Extensible Markup language (XML)”
XSL (Extensible Stylesheet Language)
XSL (Extensible Stylesheet Language) เป็นภาษาสำหรับการสร้างเพื่อเจาะจงการส่งข้อมูลไปเว็บโดยใช้ภาษา XML (Extensible Markup Language) ไปให้ผู้ใช้
Z modem
Zmodem เป็นโปรโตคอลในการแก้ไขข้อผิดพลาดของโมเด็ม โดยโมเด็มที่ใช้โปรโตคอล Zmodem ในการส่งข้อมูลขนาดบล็อกละ 512 ไบต์ ถ้าการสั่งมีข้อผิดพลาดจึงจะมีการแจ้งกลับ เพื่อส่งบล็อกนั้นไปใหม่

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กันยายน 12, 2010 in ไม่มีหมวดหมู่

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: